Astronomsko društvo JAVORNIK
Najstarejše slovensko astronomsko društvo.

info@adj.si

Društvo
Mesečni sestanki
Javorniški Mesečnik
Tabori
Observatorij
Opazovanja
Spletišče

* Razno *


Ugodnosti za člane

Astronomy picture of the day

Astronomy Picture of the Day

Astronomy picture of the day
(vir: NASA)
slovenski prevod

Portal v vesolje

Portal v vesolje

Temno nebo

Pobuda za temno nebo

Sponzorji

Temida d.o.o.


Zapisnik sestanka IO z dne 8.1.2008

Prisotni: Borut Jurčič Zlobec, Stane Slavec, Rok Vidmar in Bojan Dintinjana.

Odsotna: Bernard Ženko in Iztok Bončina /upravičeno/, od članov NO in ČS ni bil prisoten nihče, opravičili so se Urška Pajer, Aram Karalič in Robert Terčelj

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika zadnje seje IO od 10.12.2007

 • Program izobraževanja o načinu izobraževanja odraslih se prestavi /Rok/.
 • Mentorica astrofizike Nika Košir še ni oddala poročila s Tabora 2007, ponovno jo na to opozori Borut.
 • ŠOU je prispeval 230 EUR za finančno pomoč za javno opazovanje kometa Holmes na Rakitni, pošlje se mu kratko poročilo s sliko kometa, zadolžen Rok.
 • Občni zbor za leto 2007 je bil uspešno izveden, novi člani organov društva so:
predsednik: Borut Jurčič Zlobec,
člani IO: Stane Slavec, Rok Vidmar, Bojan Dintinjana, Iztok Bončina in Bernard Ženko,
NZ: Mihaela Triglav Čekada, Aleš Berkopec in Urška Pajer,
ČS: Robert Terčelj, Aram Karalič in Milan Anželj,
stiki z javnostmi: Rok Vidmar in Iztok Bončina, OMS: Bernard Ženko.
 • Aramu Karaliču je predsednik društva podelil priznanje za 7 letno vestno urejanje društvenega glasila JAM.

2. Skupščina SAZ

 • Volilno skupščino SAZ skliče Borut za 29.1.2008, gradivo in vabila pripravita Borut in Rok.
 • Organi zveze so:
1. predsednik: kandidat je Rok Vidmar, ADJ.
2. Predsedstvo, ki ga sestavlja 5 članov in predsednik, kandidati za nove člane so:
2.1 podpredsednik za organizacijo: predlaga ga Astronomsko društvo Kmica,
2.2 podpredsednik za strokovne zadeve, predlaga ga ADJ,
2.3 dva člana za popularizacijo astronomije, predlaga enega Kmica in enega ADJ,
2.4 poslovni sekretar, predlaga ga ADJ.
 • Borut:
pokliče predsednika Kmice Slavinca in se z njim dogovori o kandidatih za organe zveze in o kraju potekanja skupščine.
Pridobi zapisnik zadnje skupščine.
 • Finančno poslovanje AZS organizira AD-Javornik / Slavec/.

3. Potrditev inventure

 • Inventura komisija še ni končala inventure zaradi težav pri popisu izposojene opreme pri članih društva, zadnji rok je 29.1.2008.

4. Razdelitev dela v društvu

 • Ta točka se prenese na naslednjo sejo IO-ja. Razprava o planu dela za 2008, ki ga prejme vsak član IO po email pošti, bo na io-adj@adj.si.

5. Razno

 • Na zahtevo ZOTKS se ji do 18.1.2008 pošlje poročilo o delu ADJ za 2007 in plan dela za 2008 /Stane/. Poročila potrebujejo za redno letno skupščino, ki bo v februarju.

Zapisal: Stane Slavec