Občni zbor 18. decembra 2007

Zapisnik Občnega zbora Astronomskega društva Javornik

Datum: 18. december 2007

Prisotnih je 10 članov društva.

Delovno predsedstvo:

predsednik: Stane Slavec
overovitelja zapisnika: Aleš Košenina in Rok Vidmar
1.
Predsednik delovnega predsedstva ugotovi sklepčnost.
2.
Dnevni red je soglasno sprejet.
3.
Poročila organov društva:
a) Borut Jurčič Zlobec poda poročilo o delu v preteklem letu in načrtih za naslednje leto (glej prilogo).
b) Stane Slavec poda finančno poročilo (glej prilogo).
c) Nadzorni odbor poda poročilo o pravilnosti delovanja društva (glej prilogo).
d) Častno razsodišče poda poročilo o posredovanju v preteklem letu (glej prilogo).
e) Poročilo inventurne komisije se poda na prvi januarski seji.
Po razpravi so poročila soglasno sprejeta. Občni zbor poobašča IO, da potrdi Bilanco ADJ za leto 2007 in pravilnik o finančnem in materijalnem poslovanju društva.
4.
Volitve novih organov društva
Predlog:
predsednik: Borut Jurčič Zlobec;
člani IO: Stane Slavec, Rok Vidmar, Bojan Dintinjana, Iztok Bončina in Bernard Ženko;
nadzorni odbor: Mihaela Triglav Čekada, Aleš Berkopec in Urška Pajer;
častno razsodišče: Robert Terčelj-Schweizer, Aram Karalič in Milan Anželj;
stiki z javnostmi: Rok Vidmar in Iztok Bončina.
Novi organi so soglasno sprejeti.
5.
Plan dela in financiranja za leto 2008 – potrjen v sklopu Poročila o delu (glej točko 3a in prilogo).
6.
Določitev članarine:
11€ za študente, nezaposlene in upokojence
22€ za ostale.
Predlog je sprejet.
7
Razno
a) Aram Karalič je prejel priznanje za dolgoletno sestavljanje Mesečnika.
b) Naslednje leto bo Mesečnik pošiljal Robert Terčelj-Schweizer.

Zapisala: Urška Pajer

Overili:

Stane Slavec, Aleš Košenina in Rok Vidmar

V Ljubljani, dne 5. 1. 2008